Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Náš web používá pro svou fukčnost soubory cookie. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení.7. Toto nastavení lze považovat zasouhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Právní regulace cookies je v současné době stanovena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (ZEK), který je transposicí stávající směrnice o ePrivacy.3 Nové nařízení o ePrivacy4 má být speciálním právním předpisem k GDPR. Cookies dílčím způsobem upravuje zejména § 89 odst. 1 a 3 ZEK. Toto ustanovení je transposicí článku 5 odst. 3 směrnice o ePrivacy, který byl novelizován směrnicí 2009/136/ES6 a dočeského právního řádu byl transponován zákonem č. 468/2011 Sb. Náš web funguje v souladu se všemi platnými zákony a cookie jsu využívána výhradně pro chod webu a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou.

Osobní údaje a GDPR

Abyste se mohli přihlašovat na naše hry, a aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Pro přihlašování na naše hry potřebujeme některé další daje.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) odesláním přihlášky souhasíte se zpracováváním osobních údajů správcem Tomáš Houška, se sídlem Václavkova 2, Praha 6 (dále také jen „správce“) pro účely uskutečňování a organizace hry.

Správcem osobních údajů ve vztahu k e-shopu je Tomáš Houška, IČO: 14997371, Václavkova 2, Praha 6. Kontaktovat mě můžete přes formulář.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v objedávkovém nebo registračním formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa a veškeré další údaje uvedené v přihlašovacím formuláři.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně v nejužším týmu orgnizátorů hry. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Uživatel má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Zjistí-li uživatel, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Vaše osobní údaje uvedené v objednávce v eshopu zpracováváme pro následující účely:

  • Zpracování přihlášky na hru.
  • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
  • Abychom vám mohli vyřizovat přihlášky a objednávky, a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. U přihlášek na hry pak další informace, které slouží výhradně k výběru nejlepší možné postavy.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
  • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
  • Pro lepší kvalitu našich služeb některé aplikace, kterým mohou být vaše data zpřístupněna – je to mailový klient a aplikace Mailchimp pro rozeslání newsletteru. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

I vaše osobní údaje uvedené v přihlášce na naše hry považujeme za důvěrné a využíváme je výhradně pro přihlášení a hru a předvýběr postavy. K těmto údajům mají výhradní přístup organizátři her. Ke sběru těchto informací používáme Google formulář, Google doc a meilový klient Google.