Informace pro hráče

Pro cestování prostorem a časem používáme zážitkové a simulační hry – larp.

Odborná pomoc během hry a po hře

Všechny naše hry obsahují mechaniky, které zaručují fyzické i psychické bezpečí hráčů. Vysvětlujeme a nacvičujeme je během předherních workshopů.

V průběhu hry i po jejím skončení jsou hráčům k dispozici  psychologové, koučové a terapeuti ať už z řad organizátorů, nebo kde by bylo třeba rozsáhlejší pomoci, jsme připraveni hráčům doporučit další odbornou pomoc.

Prohášení o bezpečnosti a ochraně zdraví a majetku

Odesláním přihlášky na hru hráči prohlašují, že se během celé akce budou chovat tak, abych neohrozili život, zdraví ani majek sebe ani ostatních účastníků. Konzumace alkoholických nápojů je v průběhu akce povolená, ale hráči prohlašují, že ho budou konzumovat odpovědně a uvážlivě. Konzumace jiných psychotropních látek není v průběhu hry povolena.

Jelikož se na hře bude podávat v mírné míře alkohol, je hra přístupná pouze pro hráče nad 18 let. Děkujeme za pochopení.

Hráči prohlašují, že se budou chovat ohleduplně i vůči prostorám státního hradu Lipnice s vědomím, že jde o národní kulturní památku. Nebudou jakýmkoli způsobem poškozovat budovu ani její vybavení, jakkoli zasahovat do omítky nebo poškozovat podlahu, na rozlité tekutiny bez otálení upozorní organizátory, aby je mohli uklidit.

Hráči se v průběhu hry budou chovat ohleduplně i k rekvizitám a kostýmum, které jim budou svěřeny.

Hráči se v průběhu hry budou chovat ohleduplně k dalším hráčům. Tak aby jim svým chováním nenarušovali hru (např. debatou o neherních věcech apod.) Pokud budou potřebovat na chvíli opustit roli, udělají to výhradně v prostorách které k tomu budou smluvené.

Naše hry jsou nekuřácké. Hráči-kuřáci se budou v tomto směru chovat ohleduplně. Pokud ve hře budou kuřáci, budou kouřit výhradně na místě, které k tomu bude předem smluvené.

Zdravotní zajištění

Během našich her nedochází k situacím, které by byly přímočaře nebezpečné nebo ohrožující. Ale nehoda se může stát i za zcela nepředvídatelných okolností a jsme na to připraveni. V průběhu všech našich dramatických larpů je přítomný zdravotník a jsme připraveni v případě nouze zavolat i rychlou lékařskou pomoc.

Prohlášení o respektu vůči náboženskému vyznání, pohlaví a národnosti

Tým autorů hry si uvědomuje, že ve hrách využívá reálie některých náboženství a historie některých národů. Řada postav vidí věci černobílým zjednodušeným pohledem, jaký v rámci možností přiblížení k historii odpovídá vidění osob žijících na daném místě v době, kam nás hra přenáší. Snažíme se přiblížit myšlení a vidění světa lidí v historii.

Z toho důvodu i vzhledem k genderu – postavy v našich hrách se snaží přiblížit historickou realitu. Ta nebyla nábožensky, národnostně a ni genderově vyrovnaná a korektní. Není to proto, že bychom těmito okolnostmi vyjadřovali vlastní postoje vůči právům menšin nebo pohlaví, ale proto, aby hra byla dramatická, zábavná – a historicky co nejvěrnější.

Ve hře přesto mohou být věci popsány způsobem, který se zcela neshoduje s objektivním stavem věcí nebo historie. Připravujeme historické dramatické hry, ale ne dokument. Konflikty a protiklady jsou ve hrách záměrně akcentované, někdy zveličené, někdy jednostranné a někdy nespravedlivé k určitému vyznání, představitelům oněch vyznání nebo příslušníkům některých národů. Chceme hráče ubezpečit, že je to jen a pouze v zájmu hry. Dobrý příběh potřebuje mít napětí, a napětí vytváří právě vyostřené konflikty. Není v tom žádné naše hodnocení daných vyznání nebo národů. Všechny národy, pohlaví a vyznání považujeme za stejně hodnotné. Upřímně se omlouváme každému, kdo by si myslel, že tyto prvky hry jsou útokem na jeho vyznání, pohlaví nebo národnost – nic takového nemáme v úmyslu.

Gender

Až na explicitně prezentované výjimky mají všechny postavy ve hře nastavené pohlaví a jsou buď muži nebo ženy. Toto je součást herního designu a nemůžeme měnit postavy podle potřeb jednotlivých hráčů. Vzhledem k tomu, že naše historické hry se zaměřují na určitou úroveň historické vizuální autenticity, není-li to explicitně uvedeno, nehrajeme s crossgender postavami.

Jsme si vědomi toho, že někteří lidé se v genderové binárním dělení neidentifikují a že tito lidé existovali i ​​v historii – nicméně v našich hrách, není-li to výslovně uvedeno, takové postavy nejsou.

Zároveň jsme v naší hře jednoznačně vítáme všechny hráče bez ohledu na jejich orientaci a gender identifikaci. Výběr charakteru postavy probíhá v dialogu hráče s organizátory hry a jsme velmi vstřícní. Všem hráčům se vždy budeme snažit poskytnout charakter, který jim vyhovuje.  V některých hrách můžete hrát postavy, bez ohledu na to, jaké má skutečné pohlaví, nebo u postav uvádíme, že jsou unisex a mají tedy dvě varianty. Je to u daných her uvedeno v popisu a medailonku postav.

Politika týkající se audiovizuálních materiálů pořízených na našich hrách

Na našich hrách pořizujeme audiovizuální záznamy. Přihlášením na hru hráč vyjadřuje svůj souhlas a uděluje organizátorům hry svolení k pořízení fotografií, audio a videozáznamu v průběhu hry, a poskytuje organizátorovi neomezené výhradní licence k užití tohoto záznamu, případně kterékoli jeho části, všemi známými způsoby užití a bez omezení územního, časového, technologického, množstevního a bez omezení účelu. Licence i ostatní oprávnění podle předchozího odstavce jsou poskytovány jako výhradní, neomezené, platné od dne vytvoření záznamu na celou dobu trvání autorských a majetkových práv podle platných zákonů.

Fotografie a audiovizuální záznamy, nebo jejich části mohou být šířeny zejména prostřednictvím webu a sociálních sítí, dokumentárních snímků, almanachů, přehlídek, festivalů, souborných děl, veřejným promítáním, použitím ve filmovém díle, televizním, rozhlasovým nebo jiným vysíláním a dalších médií, mohou být zařazovány a užity v rámci rozsáhlejších děl souborných, sborníků a dokumentů, střihových pořadů, upoutávek, trailerů apod. 

Současně chceme hráče ubezpečit, že nám jde o to, aby se hráč cítili bezpečně a komfortně a před zveřejněním těchto materiálů publiku mimo okruh hráčů budeme postupovat podle následujícího klíče:

  • Automaticky budeme zveřejňovat záběry, které budeme považovat za nekonflliktní
  • Fotografie budeme nejdříve prezentovat v uzavřené skupině určené pouze pro hráče hry. Pokud hráč bude mít pocit, že některá fotografie je pro něj pocitově dehonestující, protože zachycují třeba herně vypjatý moment, nebudeme ji zveřejňovat mimo tento hráčský okruh.
  • Na fotografiích ani videu neuvádíme identifikaci hráčů, na sociálních sítích je z principu neoznačujeme a žádáme současně všechny hráče, aby zde každý označoval výhradně sám sebe.